Nota legal

Textos Legals Versió 1 07-2017

1.1 Avís legal  (LSSI)


De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació :
SÉQSÉ AULA D'IDIOMES I REFORÇ ESCOLAR, S.L. , [d’ara endavant SÉQSÉ],és el titular del portal Web  seqse.net, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a la Av. Camí de Reus, 2 Local 2 43760 EL MORELL (Tarragona), NIF B55671382, Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, Tom 2916, Foli 48, Full T49167, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.
Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic a seqse.net.

CONCEPTE D’USUARI
La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per SÉQSÉ, en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”
SÉQSÉ no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i SÉQSÉ no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web de seqse.net, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d’us o mal ús d’un  vincle, tant en connectar al Lloc Web seqse.net com al accedir a la informació d'altres webs des del mateix Lloc Web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. SÉQSÉ pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
També s'adverteix que els continguts d'aquesta Web, tenen la  finalitat  d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT
SÉQSÉ declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa.
Així mateix, SÉQSÉ no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

SÉQSÉ no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que SÉQSÉ realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

1. L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de SÉQSÉ.

2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de SÉQSÉ i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de SÉQSÉ.
3. Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per SÉQSÉ. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

4. Excepte autorització expressa de SÉQSÉ, no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” seqse.net.

5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de SÉQSÉ, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de SÉQSÉ.

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

SÉQSÉ mail li enviará un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a SÉQSÉ, ni els seus números de compte bancària o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d'informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a SÉQSÉ perquè procedeixin a la investigació de l'incident.

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de "spoofing" o "phishing")

Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de SÉQSÉ, o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l'autoritzat per SÉQSÉ, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat ("spoofing" o "phishing"), i haurà de considerar-ho fraudulent.

SÉQSÉ utilitza el domini "seqse.net" per els seus correus electrònics. Si vosté rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: Aquesta adreça de correu electrònic està protegida contra robots de spam. Necessites activar JavaScript per a poder veure-la , pot estar segur que és un correu fals.

Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula "SÉQSÉ" a la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l'enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs autèntics de SÉQSÉ.

Si així i tot vosté fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s'assembli a "Al seu Compte" o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.

COMUNIQUI ELS INTENTS DE 'phishing'

Envïi un correu electrònic a l'adreça seqse.net i adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen. Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho a seqse.net i inclogui la major quantitat d'informació possible sobre el mateix.

INFORMACIÓ AL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES E-commerce

S'informa al comprador de productes d'aquest lloc web, de l'existència d'una plataforma de resolució de litigis online.

Conforme l'Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:

"La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia."

1.2 Política de Privacitat (RGPDUE)


TEXT LEGAL
De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic,  han estat incloses a un fitxer titularitat  de SÉQSÉ AULA D'IDIOMES I REFORÇ ESCOLAR, S.L. , [d’ara endavant SÉQSÉ], amb  domicili social a Av. Camí de Reus, 2 Local 2 43760 EL MORELL, NIF B55671382, inscrita al registre Mercantil de Tarragona, Tom 2916, Foli 48, Full T49167, E-mail seqse.net, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb els serveis que ofereix  SÉQSÉ.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça Aquesta adreça de correu electrònic està protegida contra robots de spam. Necessites activar JavaScript per a poder veure-la indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició, en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999, presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a: Av. Camí de Reus, 2 Local 2 43760 EL MORELL, o a través del correu electrònic a Aquesta adreça de correu electrònic està protegida contra robots de spam. Necessites activar JavaScript per a poder veure-la  i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

POLÍTICA DE PRIVACITAT
SÉQSÉ està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d'ara endavant, la Política] informa als Usuaris de seqse.net del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

SÉQSÉ considera essencial garantir la protecció de les dades de caràcter personal per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Així doncs, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per mitjà del present document, SÉQSÉ,

informa :

1-Titularitat dels Fitxers

SÉQSÉ amb  domicili social a: Av. Camí de Reus, 2 Local 2 43760 EL MORELL /Tarragona), és titular de diferents tractaments.
En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s'incorporen al fitxer [USUARIS WEB / NEWSLETTER], als que serà aplicada la present política de Privacitat.

2-Recollida i Tractament

El fitxer [USUARIS WEB / NEWSLETTER],  té com a principals característiques:

   2.1-Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats fitxers
consisteixen en:

a. Per al Fitxer [USUARIS WEB / NEWSLETTER],  oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web  seqse.net

b. Resoldre les qüestions formulades

c. i remetre'ls informació sobre els nostres productes o serveis del portal titularitat de SÉQSÉ

   2.2-Encarregat de Tractament

En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 28 RGPDUE). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

   2.3-Base jurídica - Consentiment

Mitjançant l'emplenament dels diversos formularis contingut a la  Web esmentada anteriorment, l'interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat fitxer, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè SÉQSÉ, trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis. 
Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça Aquesta adreça de correu electrònic està protegida contra robots de spam. Necessites activar JavaScript per a poder veure-la  indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

3-Mesures de Seguretat

SÉQSÉ, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

4-Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació

Els interessats titulars de les dades contingudes en el fitxer [USUARIS WEB / NEWSLETTER] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat de, SÉQSÉ, podran dirigir-se a l'entitat, com a responsable dels fitxers, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (Drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament.

Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

- l'enviament d'un correu electrònic a: Aquesta adreça de correu electrònic està protegida contra robots de spam. Necessites activar JavaScript per a poder veure-la
- comunicació per escrit dirigida a: SÉQSÉ,Av. Camí de Reus, 2 Local 2 43760 EL MORELL (Tarragona)

SÉQSÉ,  procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres fitxers són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest  cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.

SÉQSÉ, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud

C.- El dret de portabilitat podran ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

D.- El dret de limitació podran ser exercitat, prèviament el dret d'oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d'oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

5-Canvi de Normativa

SÉQSÉ, es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: Aquesta adreça de correu electrònic està protegida contra robots de spam. Necessites activar JavaScript per a poder veure-la

 

1.3 Política de Cookies

Una "Cookie" és un petit arxiu que s'emmagatzema a l'ordinador de l'usuari i ens permet reconèixer-li. El conjunt de "cookies" ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar què pàgines troben els nostres usuaris útils i quins no.
Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i usabilitat de la nostra web. Tingui en compte que les cookies no poden danyar el seu equip i que, a canvi, el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors.
La informació que li proporcionem a continuació, li ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

Cookies de sessió: Són cookies temporals que romanen en l'arxiu de cookies del seu navegador fins que abandoni la pàgina web, per la qual cosa cap queda registrada en el disc dur de l'usuari. La informació obtinguda per mitjà d'aquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de tràfic en la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitant el seu ús.

Cookies permanents: Són emmagatzemades en el disc dur i nostra web les llegeix cada vegada que vostè realitza una nova visita. Una web permanent posseeix una data l'expiració determinada. La cookie deixarà de funcionar després d'aquesta data. Les utilitzem, generalment, per facilitar els serveis de compra i registre.

Cookies polivalents: Una cookie pot utilitzar-se per a diverses finalitats, per la qual cosa únicament podrà estar exempt del requisit de consentiment si totes i cadascuna de les finalitats per les quals s'utilitzi estan individualment exemptes del requisit de consentiment.

L'usuari té en qualsevol moment l'opció d'impedir la generació de “cookies”, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programari “navegador”. No obstant això, SÉQSÉ, no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Exemples de configuració de les cookies a diferents navegadors :

Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&;answer=95647

Windows Explorer

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Apple 

http://support.apple.com/kb/ph5042

Els informem que SÉQSÉ, en el seu domini seqse.net no utilitza cap mena de “cookies”, per el tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.

 


DOMINI

Nom de la "Cookie"

Expira

Informació

COOKIES PRÒPIES

seqse.net

ver_legal

Permanent

Control versió dels textos legals

COOKIES DE TERCERS

seqse.net

__utma

2 anys a partir de la configuració o actualització.

S'usa per a distingir usuaris i sessions. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca Javascript i no hi ha cap cookie __utma. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

seqse.net

__utmb

30 minuts a partir de la configuració o actualització.

S'usa per a determinar noves sessions o visites. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca Javascript i no hi ha cap cookie __utmb. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

seqse.net

__utmc

Fi de la sessió del navegador.

No s'usa en ga.js. Es configura per interactuar amb urchin.js. Anteriorment, aquesta cookie actuava juntament amb la cookie __utmb per determinar si l'usuari estava en una nova sessió o visita.

seqse.net

__utmz

Sis mesos a partir de la configuració o actualització.

Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari al lloc. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca Javascript i s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

seqse.net

__utmv

Dos anys a partir de la configuració o actualització.

S'usa per emmagatzemar dades de variables personalitzades de visitant. Aquesta cookie es crea quan un programador usa el mètode _setCustomVar amb una variable personalitzada de visitant. També s'usava per al mètode _setVar obsolet. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

                                   
Una vegada llegida tota la informació facilitada, avisem a l'usuari que,  si prossegueix la seva navegació pel nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització dels seus navegadors, per impedir la instal·lació de les cookies emprades pel mateix, en els termes inclosos en l'article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, segons la redacció del mateix donada pel RD 13/2012 de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d'electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques estarà prestant el seu consentiment per a la utilització dels referits mecanismes.